Nhà ở xã hội có dành cho người được tái định cư?

  Thứ Mon, 24/06/2024  (0)Bình luận

(Xây dựng) - Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

 

 

Chiếu theo quy định trên thì nhà ở xã hội là một dạng nhà ở có sự hỗ trợ từ Nhà nước, nhà ở xã hội này dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014 như sau:

 

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

 

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

 

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

 

- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

 

- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

 

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

 

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

 

- Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

 

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 

Như vậy, có 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó nhà ở xã hội sẽ dành cho người được tái định cư.

 

theo nguồn: https://baoxaydung.com.vn/nha-o-xa-hoi-co-danh-cho-nguoi-duoc-tai-dinh-cu-377868.html

Viết bình luận của bạn: